Kaman K-Max

Price: $5.1 Million USD

Kaman SH-2G Super Seasprite

Price: $26 Million USD

NHI NH90 TTH

Price: $24.32 Million USD

NHI NH90 NFH

Price: $39 Million USD

Rotorway Exec 162F

Price: $0.07 Million USD

Rotorway A600 Talon

Price: $0.1 Million USD

Enstrom F28F

Price: $0.36 Million USD

Enstrom 280FX Shark

Price: $0.38 Million USD

Enstrom 480B

Price: $0.64 Million USD

Kazan Ansat

Price: $2.5 Million USD

Kazan Aktai

Price: $0.7 Million USD

Kazan Mi-17 II

Price: $17.9 Million USD